خانه / خانه / آزمایشگاه کودکان / مقايسه ميزان تاثير آموزش آزمايشگاه شيمي به کمک نرم افزار آموزشي و روش سنتي در پيشرفت تحصيلي و نگرش دانش آموزان

مقايسه ميزان تاثير آموزش آزمايشگاه شيمي به کمک نرم افزار آموزشي و روش سنتي در پيشرفت تحصيلي و نگرش دانش آموزان

هدف پژوهش حاضر، سنجش اثر بخشي آموزش آزمايشگاه شيمي سال دوم دبيرستان، به وسيله نرم افزار آموزشي و شيوه سنتي بر دانش و نگرش دانش آموزان است. جامعه آماري، کليه دانش آموزان سال دوم دبيرستان شاخه نظري شامل رشته هاي تجربي و رياضي – فيزيک شهر ايلام، در سال تحصيلي 87-86 بوده است. با انجام پيش آزمون مشخص شد که بين دو گروه آزمايش و کنترل، در سطح دانش و نگرش تفاوت معني داري وجود ندارد. ابزار اندازه گيري، پرسشنامه هاي محقق ساخته بوده که در دو سطح دانش و نگرش تهيه گرديده است. براي سنجش روايي آن ها، از نظرات اساتيد، کارشناسان ذيربط و جدول دو بعدي هدف – محتوا استفاده شده است. پايايي ابزار پيشرفت تحصيلي a=0.71 و براي نگرش a=0.88  بوده است. روش اجراي تحقيق، بدين ترتيب بود که گروه کنترل در آزمايشگاه مرسوم به کمک مواد شيميايي و ابزار آزمايشگاهي، به انجام آزمايش مي پرداختند و گروه آزمايش نيز همان آزمايش را به کمک نرم افزار آموزشي در سايت رايانه، انجام مي دادند. در پايان، با انجام پس آزمون و تحليل کوواريانس داده هاي حاصل، مشخص شد که: بين ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال دوم دبيرستان در زمينه آزمايشگاه شيمي در دو گروه آزمايش و کنترل تفاوت معني داري وجود دارد و گروه کنترل از پيشرفت تحصيلي بيشتري برخوردار بوده اند. دانش آموزان گروه آزمايش در مقايسه با دانش آموزان گروه کنترل، نگرش مثبتي نسبت به رايانه و آزمايشگاه شيمي دارند. در سه حوزه نگرش عاطفي، شناختي و رفتاري، نيز تفاوت بين دو گروه آزمايش و کنترل معني دار است.

نویسندگان:  كرمي گزافي عليرضا, يونسي جليل, عزيزيان علي

منبع: http://www.sid.ir/FileServer/JF/37813880201

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

images

برگزاری امتحان سنتی در دبستان‌ها ممنوع است

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، مرتضی شکوهی با اشاره به چالش‌های باسوادی دانش ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *