خانه / خانه / آزمایشگاه کودکان / مقايسه ميزان تاثير آموزش آزمايشگاه شيمي به کمک نرم افزار آموزشي و روش سنتي در پيشرفت تحصيلي و نگرش دانش آموزان

مقايسه ميزان تاثير آموزش آزمايشگاه شيمي به کمک نرم افزار آموزشي و روش سنتي در پيشرفت تحصيلي و نگرش دانش آموزان

هدف پژوهش حاضر، سنجش اثر بخشي آموزش آزمايشگاه شيمي سال دوم دبيرستان، به وسيله نرم افزار آموزشي و شيوه سنتي بر دانش و نگرش دانش آموزان است. جامعه آماري، کليه دانش آموزان سال دوم دبيرستان شاخه نظري شامل رشته هاي تجربي و رياضي – فيزيک شهر ايلام، در سال تحصيلي 87-86 بوده است. با انجام پيش آزمون مشخص شد که بين دو گروه آزمايش و کنترل، در سطح دانش و نگرش تفاوت معني داري وجود ندارد. ابزار اندازه گيري، پرسشنامه هاي محقق ساخته بوده که در دو سطح دانش و نگرش تهيه گرديده است. براي سنجش روايي آن ها، از نظرات اساتيد، کارشناسان ذيربط و جدول دو بعدي هدف – محتوا استفاده شده است. پايايي ابزار پيشرفت تحصيلي a=0.71 و براي نگرش a=0.88  بوده است. روش اجراي تحقيق، بدين ترتيب بود که گروه کنترل در آزمايشگاه مرسوم به کمک مواد شيميايي و ابزار آزمايشگاهي، به انجام آزمايش مي پرداختند و گروه آزمايش نيز همان آزمايش را به کمک نرم افزار آموزشي در سايت رايانه، انجام مي دادند. در پايان، با انجام پس آزمون و تحليل کوواريانس داده هاي حاصل، مشخص شد که: بين ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال دوم دبيرستان در زمينه آزمايشگاه شيمي در دو گروه آزمايش و کنترل تفاوت معني داري وجود دارد و گروه کنترل از پيشرفت تحصيلي بيشتري برخوردار بوده اند. دانش آموزان گروه آزمايش در مقايسه با دانش آموزان گروه کنترل، نگرش مثبتي نسبت به رايانه و آزمايشگاه شيمي دارند. در سه حوزه نگرش عاطفي، شناختي و رفتاري، نيز تفاوت بين دو گروه آزمايش و کنترل معني دار است.

نویسندگان:  كرمي گزافي عليرضا, يونسي جليل, عزيزيان علي

منبع: http://www.sid.ir/FileServer/JF/37813880201

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

ali_blog_831174554289

زمان برگزاری کنکور 98

آزمون سراسری سال ۹۸ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۳ و ۱۴ تیرماه در حوزه‌های ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *