خانه / دوره های آموزشی / دوره‌های آموزشی معلمان و مربیان / دوره آموزشی روش تحقیق پیشرفته و کاربردی برای معلمان

دوره آموزشی روش تحقیق پیشرفته و کاربردی برای معلمان

دوره آموزشی

وبینار آموزشی روش تحقیق پیشرفته و کاربردی برای معلمان:

 

مشخصات دوره

عنوان دوره: روش تحقیق پیشرفته و کاربردی برای معلمان
مدت دوره: 4 ساعت شامل: دو جلسه 2 ساعته
مدرس:

هزینه دوره: 40000 تومان

پیش‌نياز: روش تحقیق مقدماتی

سرفصل ها

•بيان مسئله و گزاره های پژوهش

o انتخاب موضوع

o بيان مسئله

o هدف ها

o فرضيه ها

o سوال ها

o متغيرها

 روش های پژوهش:

o پيمايشی

o اقدام پژوهی

o بررسي موردی

o همبستگی

o تحقيق آزمايشی

 ابزارهای اندازه گيری:

o پرسشنامه

o مصاحبه

o مشاهده

o آزمونهای روانی – تربیتی

o قابليت اعتبار ابزار اندازه گيری

 جامعه، نمونه و روش نمونه گيری:

o جامعه‌ی مورد بررسی و نمونه‌ی مورد مشاهده

o روش های نمونه گيری

o تعيين حجم نمونه

 تدوين گزارش پژوهش:

o تدوين پيشنهاد طرح پژوهش

o تدوين گزارش پيشرفت فرايند اجرای طرح پژوهش

o تدوين گزارش نهایی پژوهش

o تدوين مقاله‌ی علمي

 

برای ثبت‌نام کلیک کنید